Termíny a podmienky dodávok - ..:: WORLD EXCELENT | reprezentovať na úrovni | POS materiály, grafika, tlač, predmety ::..

Hľadať
Choď na obsah

Hlavné menu

Termíny a podmienky dodávok

Informácie
Termíny dodávok

Tovar

uzávierka objednávok

tovar je najskôr k dispozícii

perióda objednania

interný sklad

pracovný deň do 16:00 hod.

nasledujúci deň po 10:00 hod.

denne

externý sklad

pracovný deň do 11:00 hod.

do 2 až 3 pracovných dní

denne

dovoz z Európskej únie (1.)

piatok do 12:00 hod.

v pondelok o týždeň po 16:00 hod.

týždenne

dovoz z Európskej únie (2.)

utorok do 12:00 hod.

nasledujúci utorok po 12:00 hod.

týždenne

perá Parker

pondelok, každý párny týždeň

o 3 týždne

14 dní

počítačové komponenty (USB)

-

od 1 do 4 týždňov
podľa doplnkových služieb (potlače)

individuálne

Podmienky dodávok - všeobecné obchodné podmienky

1. Základné obchodné podmienky
Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len zmluvy) je dodanie reklamných predmetov, resp. tovaru a služieb (ďalej len tovar), bez potlače alebo s potlačou, objednaných písomnou formou, faxom alebo e-mailom.

Predávajúci a kupujúci sa pritom zaväzujú postupovať v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

2. Cena (ponuka)
Ponuka je platná ku dňu vystavenia/odoslania, ak nie je výslovne uvedené inak. Záväznú ponuku vyhotoví predávajúci na základe konkrétneho zadania kupujúceho (rozmer, náklad, farebná potlač). Všetky ceny uvedené v ponukách, katalógoch alebo webstránkach predávajúceho sú bez DPH, ak nie je výslovne uvedené inak. Zaslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje akceptovanie ceny a dodacej lehoty predmetu objednávky. Cena za potlač je v ponuke vyčíslená samostatne. Cena tovaru neobsahuje potlač, ak to nie je výslovne uvedené inak. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom ceny si kupujúci vyžiada záväznú písomnú kalkuláciu od predávajúceho.

3. Tlač (korektúra)
Kupujúci, v prípade požiadavky potlače tovaru, pošle na základe objednávky predávajúcemu všetky potrebné grafické podklady (napr. logo, text a pod., ďalej len logo) v elektronickej podobe (napr. PDF, EPS, CDR, JPG). Predávajúci následne pripraví a pošle kupujúcemu vizualizáciu potlače tovaru pred samotnou potlačou na konečné odsúhlasenie/korektúru. Po konečnom odsúhlasení vizualizácie nebudú žiadne iné veci pridané, odstránené, ani zmenené. V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností, či nejasností kupujúci písomne vyznačí daný nesúlad. Písomným súhlasom kupujúci v tejto forme potvrdzuje a preberá zodpovednosť za správnosť grafického návrhu a gramatickej správnosti textu. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim počas schvaľovacieho procesu pred tlačou (rozumej zasielanie tlačových korektúr) prebieha výhradne e-mailovou formou.

4. Objednanie
Kupujúci vystaví a doručí objednávku predávajúcemu písomnou formou, osobne, faxom alebo e-mailom. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť kupujúcemu príjem objednávky formou zaslania potvrdenia objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho s tým, že objednávku akceptuje a tak dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo, že objednávku neakceptuje a kúpna zmluva sa tým neuzatvorí. Až do vyjadrenia dodávateľa je objednávka pre odosielateľa záväzná.

5. Dodacia lehota
Štandadná dodacia lehota je závislá od skladových zásob predávajúceho a môže byť cca 2 až 30 dní od potvrdenia objednávky a odsúhlasenia tlačových korektúr. Záväzný termín odovzdania zákazky predávajúcim môže byť s kupujúcim dohodnutý na základe konkrétnej objednávky v čase objednania. Dodacia lehota začína plynúť dňom prevzatia objednávky, resp. úhradou zálohovej platby. Dodacia lehota môže byť posunutá o dĺžku schvaľovacieho obdobia tlačových korektúr.

6. Zasielanie tovaru
Prevzatie alebo zaslanie tovaru kupujúcemu je možné nasledovným spôsobom:
   a) osobným prevzatím tovaru v sídle predávajúceho,
   b) zaslaním poštou alebo kuriérom na adresu kupujúceho,
   c) osobným doručením našou spoločnosťou.

Zaslanie alebo doručenie tovaru v celkovej sume nepresahujúcej čiastku 35,00 EUR bez DPH je spoplatnené sumou 7,- EUR bez DPH.
Zaslanie alebo doručenie tovaru v celkovej sume presahujúcej čiastku 35,01 EUR bez DPH sa riadi cenníkom predávajúceho a je kalkulované podľa cien prepravnej spoločnosti.
Zaslanie alebo doručenie tovaru zdarma je možné len na základe predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
Pri osobnom odbere tovaru v sídle predávajúceho sa náklady na expedíciu kupujúcemu neúčtujú. V prípade objednania tovaru v celkovej hodnote neprevyšujúcej 25,- EUR bez DPH, účtuje predávajúci jednorazový manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR bez DPH formou prirážky k cekovej hodnote objednaného tovaru.

7. Platobné podmienky
Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovným spôsobom:
   a) platba v hotovosti pri preberaní tovaru,
   b) platba prevodným príkazom predom na základe zálohovej faktúry,
   c) platba pošte/kuriérovi pri preberaní dobierkou,
   d) platba medzibankovým prevodom, ak je dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim.

Pri objednaní tovaru s potlačou predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru v hodnote 60% tovaru a potlače vrátane DPH. Túto platbu kupujúci bez meškania uhradí. Prípadné meškanie s úhradou zálohovej faktúry sa adekvátne premieta do dodacej lehoty. Nezaplatenie kúpnej ceny alebo neprevzatie tovaru kupujúcim v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany kupujúceho. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním priamo kupujúcemu pri jeho osobnom odbere v sídle predávajúceho alebo odovzdaním tovaru prepravcovi určenému na prepravu tovaru pre kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje možnosť plniť objednávky postupne, tj. čiastočnými dodávkami.

8. Záruka (reklamácia)
Na dodaný tovar a služby poskytuje predávajúci zákonom stanovenú záruku. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákoníka. Tejto zodpovednosti sa predávajúci zbaví, ak si kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu do doby, kedy mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti tieto vady zistiť. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym používaním alebo skladovaním dodaného tovaru. V prípade uznania vady tovaru predávajúci vymení reklamovaný kus za bezchybný, ak je to v jeho možnostiach alebo nahradí hodnotu reklamovaného tovaru podľa fakturovanej ceny. Reklamáciu rieši predávajúci v zákonom stanovených lehotách. Reklamácia musí byť podaná písomne. Reklamovať možno iba tovar v originálnom balení a v nezmenenom stave.

9. Storno objednávky
V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je predávajúci oprávnený požadovať úhradu vyvolaných nákladov až do výšky 100% z ceny objednaného tovaru, príp. služieb vrátane DPH, minimálne však 20% z ceny objednaného tovaru, príp. služieb vrátane DPH.

10. Vyobrazenie tovaru
Fotografie jednotlivých predmetov v katalógoch a na webových stránkach predávajúceho majú len informatívny charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnosti, najmä čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia. Pokiaľ sú na predmetoch použité ukážkové logá alebo názvy, môžu byť tieto logá alebo názvy registrovanými obchodnými značkami uvedených spoločností a sú na predmetoch znázornené iba pre ilustráciu potlače.

11. Ochrana osobných údajov
Kupujúci odoslaním objednávky, vyžiadaním cenovej ponuky alebo katalógu, či už písomnou formou alebo prostredníctvom telefónu, faxu, príp. e-mailu alebo webu, dáva súhlas k tomu, aby až do odvolania súhlasu boli osobné a firemné údaje kupujúceho spracované v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať vedome údaje kupujúceho žiadnym tretím osobám alebo subjektom, ani zdarma, ani za úplatu.

12. Všeobecné ustanovenia
Právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia ustanoveniami občianskeho a obchodného zákoníka SR. Tieto všeobecné obchodné podmienky WORLD EXCELENT s.r.o. sú v platnosti do vydania ďalších obchodných podmienok a sú verejne prístupné na stránke: www.world-excellent.sk

V Bratislave dňa 28.08.2011.

WORLD EXCELENT s.r.o.

 
 
 
 
 
 1. sklenené pilníky na nechty

 2. beachflags, vlajky, banery

 3. cukrovinky - sladká reklama

 4. plastové karty, ID karty

 5. identifikačné pásky na ruku
PageRank ikona zdarma
 1. reklamné služby

 2. reklamné predmety

 3. tvorba webstránok
 1. veľkosti a farby textilu

 2. termíny a podmienky

 3. o spoločnosti
 1. WORLD EXCELENT s.r.o.

 2. 0948 639037
 3. 0905 639037
 4. office@world-excellent.sk

 5. viac...
 1. signalizačné, lepiace pásky

 2. papierové a PE tašky

 3. osviežovače vzduchu

 4. pexeso, puzzle, tlačoviny

 5. plastové fľaše, šejkre
 1. katalog.e-present.eu
 1. www.presentpremium.com
 2. www.coolcollection.eu
 3. www.reklamnytextil.sk
Naspäť na obsah | Naspäť na hlavné menu